За сигурна доставка всеки ден!

Налични стоки

Налични стоки. Единични бройки. Линк.

Общи Условия

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Тези Общи правила и условия за ползване уреждат отношенията между „Бългериан Трейд Кепитал“ EООД, ЕИК BG 202235700, чрез своя интернет сайт Sportsdirect-bg.com, наричано за краткост Посредник и всяко пълнолетно физическо лице, което има желание да ползва предоставяните от Посредника услуги и е съгласно и приема настоящите Общи правила и условия за ползване на сайта, наричано за краткост Потребител(и).

Всички Потребители на сайта Sportsdirect-bg.com са длъжни да се запознаят с тези Общи правила и условия за ползване и в случай, че не са сагласни с така предоставените условия и правила, да не използват услугите на Посредника.

Правила за ползване на сайта

За да ползвате услугите на Посредника, трябва еднократно да се регистрирате като Потребител. Начинът на регистриране се усъществява чрез попълването на Регистрационната форма (Т.2) от началната страница на интернет сайта Sportsdirect-bg.com.

Всички правила и условия касаещи процеса на покупката, а именно: избор на стока(и), заявка, доставка, цени и начин на заплащане са подробно описани (Т.1, Т.3, Т.4, Т.5, Т.6, Т.7, и полето „Допълнителна информация“) на началната страница на интернет сайта Sportsdirect-bg.com.

 

Задължения и отговорности на Посредника

 

 1. Да информира своевременно за всички свой промени относно правилата и условия касаещи процеса на покупка.

 2. Да предоставя ясна информация за последваща дата на поръчка.

 3. Да изпълнява поръчките на Потребителя, когато са спазени правилата и условия касаещи процеса на покупка.

 4. Да потвърждава или информира своевременно Потребителя при следните случаи:

 • Приемане на заявка;

 • Промени, отпадане или дефекти на заявени артикули;

 • Наличие на тракинг номер за физическото проследяване на доставката от UK до BG;

 • Пристигане на стоката.

 1. Да организира в оптимален срок изпращането на успешно пристигналите стоки.

 2. Да се увери, че изпратената поръчка е получена и приета от клиента.

 3. Да спазва строга конфеденциалност относно предоставените от страна на своите клиенти лични данни, като гарантира тяхната абсолютна сигурност и съхранение.

 4. Да не предоставя каквато и да е информация относно клиента и неговите поръчки на трети лица, без неговото лично съгласие, освен в случаите, когато законът задължава да се направи това.

 5. Посредникът полага усилия да поддържа коректно функциониране на електронният сайт www.sportsdirect-bg.com, но запазва правото си временно да ограничава действията в електронната страница по технически процедури или причини извън контрола на самия Посредник.

 

Задължения и отговорности на Потребителя

 

 1. Да се регистрира (еднократно), като посочи пълни и коректни данни съгласно Регистрационната форма (Т.2) от началната страница на интернет сайта Sportsdirect-bg.com.

 2. Преди регистрацията, да се запознае с Общите правила и условия за ползване на сайта Sportsdirect-bg.com.

 3. При извършването на поръчка, да се увери, че заявява правилните (за него) артикул(и) по отношение на размер, цвят, цена и т.н., както и да се убеди, че желае и има възможността да закупи избраните артикули.


Отказ от стока, рекламации и начин на уреждане на рекламации

 

 1. Потребителят има право да върне поръчаната стока в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване, в случай, че същата не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена съгласно условията по Чл. 55 от ЗЗП.

 2. При констатация на дефектен продукт до 24 (двадесет и четири) часа от получаването му и при не нарушен търговски вид на стоката и опаковката, Sportsdirect-bg.com се ангажира същият да бъде подменен с нов или да се възстанови изцяло заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно условията по Чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид на опаковката на стоката, Sportsdirect-bg.com не би могъл да приеме рекламациите.

 3. Всички транспортни и съпътстващи транспорта разходи по получаване и връщане на стоката, са за сметка на Потребителя.

 4. Посредникът предава стоката на Потребителя в този вид и качество, при който е била получена от Английският сайт www.sportsdirect.com., без да поема каквито и да е гаранции за установени несъответствия на стоката, спрямо обявените характеристики и качество на стоките в сайта на www.sportsdirect.com.

 5. При получаване на пратката чрез куриер, Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствие на получената стока спрямо първоначално заявената. При нарушения във външния вид на стоката, видимо възникнали при транспорта, Потребителя е длъжен да се обърне към куриера за издаване на протокол за увредена пратка.
   

Изключения на Отговорност на Посредника

 

 1. Посредникът не носи отговорност за съдържанието на страницата на Английският сайт www.sportsdirect.com или за описанието на артикулите в него, както и за евентуална промяна на цените на артикулите от страна на Английският сайт www.sportsdirect.com или липсата на наличност на съответния заявен артикул.

 2. Посредникът не носи отговорност при изпълнение на неточно или грешно подаване на заявка (от страна на Потребителя) по отношения на вид, размер или брой на поръчаните артикули.

 

Правила за работа с лични данни

 

 1. При първоначалната регистрация в електронната страница на Посредника, Потребителят предоставя своите данни, съгласно Регистрационната форма (Т.2) от началната страница на интернет сайта Sportsdirect-bg.com.

 2. Потребителят дава съгласие на Посредника да събира, записва, съхранява и оперира с личните му данни и информация, съгласно Закона за защита на личните данни.

 3. Посредникът осигурява надежна защита на личните данни на Потребителя срещу унищожение, оповестяване или неразрешени промени от трети страни в съответствие със Закона за защита на личните данни.

 4. Посредникът архивира информацията и кореспонденцията, събрани в хода на изпълнение на Общи правила и условия за срок от 3 години.

 5. Посредникът си запазва правото да се свързва с Потребителя на посочените от него телефони за връзка, както и да изпраща информация (кореспонденция) на електронната му поща, посочена при неговата регистрацията.

 6. Посредникът предоставя достъп до разпечатките за търговските операции и личните данни на Потребителя, единствено при официално поискване на тази информация от страна на държавните органи, съгласно съответните нормативи.

 7. Потребителя дава съгласието си да получава непоискани търговски съобщения (реклама и маркетинг) по смисъла на Закона на електронната търговия от Посредника на електронната си поща, посочена за връзка и писмена кореспонденция.

 

Други

 1. Посредникът запазва правото си да променя Общите правила и условия, като промените се оповестяват като новина на началната страница на електронният сайт www.sportsdirect-bg.com, и влизат в сила не по-рано от 3 работни дни след побликуването им.

 2. За всички неуредени и непосочени в тези Общите правила и условия въпроси, се прилагат условията, принципите и практиките на действащото Българско законодателство.

 3. Всички спорове и възникнали казуси, породени от настоящите Общи правила и условия, включително споровете породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, действителност, изпълнение, както и споровете за попълване на празнотите в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие или от компетентния съд в гр. София.

 

 

* Настоящите Общи правила и условия влизат в сила от 20.01.2012 г., като изцяло заменят досега действащите такива.

Tyxo.bg counter

Курс за поръчки

£1 = 2.35 лв.

Получаване на поръчки

П.№ 6209  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3797  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3796  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3795  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3794  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3793  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3792  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 8026  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 6208  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 6207  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3791  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3790  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3789  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 6206  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3788  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3787  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3786  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3785  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3784  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3783  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3782  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3781  ЗА ПОЛУЧАВАНE!

П.№ 3780 ЗА ПОЛУЧАВАНE!